16 ก.ค.56 ตัวแทนคณะสุรินทร์ฯ เดินทางร่วมแสดงความยินดีกับ
รองผอ.สำเร็จ เกิดกล้า ในวาระย้ายสู่โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต 1
(รองผอ.สุรพงษ์ รัตนโคตร รองผอ.สุนัน ผลรักษา รองผอ.สุโขทัย เครือศรี
รองผอ.อมรเดช ดีนาน รองผอ.จักรวุธ ถือคุณ รองผอ.ธนภัทร ทะเกิงลาภ
รองผอ.สมพร สังข์โกมล และคณะ)

26 ก.ค.56 ตัวแทนคณะสุรินทร์admin2010 และพี่น้องศรีสะเกษ
เดินทางร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.วัชระ ศิริสุรักษ์
ในวาระเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
( ผอ.อำไพศักดิ์ ปราบเสียง ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ผอ.อำพร ชัยอาวุธ
ผอ.เอกวิทย์ น้อยมิ่ง ผอ.สุนัน ผลรักษา รองผอ.สุโขทัย เครือศรี
รองผอ.วิระพงษ์  สงค์พิมพ์ รองผอ.นฤมล จันทร์ชิ่น
รองผอ.สำเร็จ เกิดกล้า และรองผอ.พิทยา ศรีดาพันธ์)
บรรยากาศการรายงานตัว ผอ.กลุ่มทั่วไป 20-21 ส.ค.56 ณ สพร.สพฐ.ศธ.

บรรยากาศงานเลี้ยงรับ ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 23 กันยายน 2556

บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.ฉายศิริ ทองอ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.สุรินทร์ เขต 2คณะสุรินทร์ฯ ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร  ผอ.มงคล สมานทอง
ผอ.กาญจน์นิต ไชยโม รองผอ.เจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์ รองผอ.สุโขทัย เครือศรี
วันที่ 30 กันยายน 2556


คณะสุรินทร์ฯ ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ผอ.วายุคล จุลทัศน์ ผอ.วัชระ ศิริสุรักษ์
ผอ.อำไพศักดิ์ ปราบเสียง ผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์ ผอ.ธวัชชัย พันธ์ดี รองผอ.ปรัชญา มีพรหมดี
รองผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์รองผอ.วขาน บัวบาน รองผอ.เจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์
วันที่ 3 ตุลาคม 2556 
 


ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.กาญจน์นิต ไชยโม
วาระเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.สร.2

   
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.วิไล มูลศาสตร์
ในวาระเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านลันแต้ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.พิรักษ์ ทวีงาม ในวาระเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสมอง
สพป.สุรินทร์ เขต 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
 


ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.จิรฐา สิทธิมูล
ในวาระย้ายสู่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 สพป.สร.3

วันที่ 2 ธันวาคม 2556

ขอแสดงความยินดีกับ รอง ผอ.นริศรา ใจเย็น
ในวาระย้ายสู่โรงเรียนบ้านขนาดมอญ  สพป.สุรินทร์ เขต 3

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556